Op 16 februari 2016 kwam de Eerste Kamercommissie voor VWS bij elkaar voor een gesprek over de ratificatie van het VN-verdrag. Verschillende politieke partijen hebben vragen gesteld. Staatssecretaris Van Rijn moet uiterlijk 11 maart reageren met een memorie van antwoord.

Hieronder vindt u een overzicht van de gestelde vragen:

PVV: VN-verdrag gaat onder andere over de bevordering van culturele rechten. Kan de regering aangeven wat de definitie, strekking en reikwijdte van dit begrip is?

SP: Gaat in op het Plan van Aanpak: 
De SP vindt dat dit plan getuigt van een top-down benadering. Waarom een landelijk overleg, en waarom geen lokaal overleg? Waarom niet meer focus op gemeenten en hun dialoog met ervaringsdeskundige burgers?
Verder maakt de SP opmerkingen over de visie in dit Plan van Aanpak (of liever: het gebrek hieraan). Waar is de stip op de horizon? Welke ijkmomenten zijn er? En op welke wijze gaat de regering het proces volgen en toetsen?
Tenslotte merkt de SP op dat de Tweede Kamer en de Alliantie al veel hebben gezegd over het Facultatief Protocol. De SP vraagt wanneer de regering nu stappen gaat zetten om dit Protocol te ondertekenen.

GroenLinks: Ook GL vraagt om antwoord van de regering over het Facultatief Protocol. GL vraagt ook hoe de -aan de Wet gelijke behandeling op grond van handicap op chronische ziekte toegevoegde- preambule over de autonomie van mensen met een beperking moet worden geïnterpreteerd. Dit is een amendement geweest van Mona Keijzer. 
GL constateert dat de Uitvoeringswet wel normen definieert, maar geen afdwingbare rechten in het leven roept. GL vraagt zich af of deze waarneming klopt. En op welke wijze de implementatie dan wordt geborgd: hoe zijn private partijen ertoe te brengen om de norm van toegankelijkheid te implementeren? Op welke wijze worden zij gestimuleerd dan wel verplicht, en wanneer is er sprake van onbillijkheid? 

GL vraagt aandacht voor de implementatie van het VN-verdrag (en de betrokkenheid van de bestuurscolleges daarbij) in Caribisch Nederland. Welke financiële consequenties zal dit hebben voor dit gedeelte van Nederland, en is de regering bereid om hier verantwoordelijkheid voor te dragen?

SGP: De SGP vraagt de regering op welke manier zij uitwerking gaat geven aan de AmvB over algemene toegankelijkheid. En vraagt ook welke tijdsplanning de regering hierbij hanteert. 
Daarnaast benadrukt de SGP ook de rol van de gemeenten. Volgens de SGP past een grote rol van gemeenten goed bij de implementatie van het VN-verdrag. De SGP wil graag van de regering weten hoe zij deze verplichting onder de aandacht van gemeenten gaat brengen, en of de regering gemeenten hierbij ook gaat ondersteunen. Tenslotte wil de SGP weten hoe de regering er zorg voor draagt dat mensen met een beperking voldoende bij het opstellen van gemeentebeleid worden betrokken. 
De SGP vraagt verder aandacht voor de interpretatieve verklaring bij artikel 10 van het VN-verdrag. De SGP vindt deze verklaring ‘verdrietig en onwenselijk’. 
Tenslotte vraagt de SGP de regering hoe zij uitvoering gaat geven aan de verplichting voor internationale samenwerking.

Lees hier het volledige verslag van de bijeenkomst.