14 januari 2016, wetsvoorstel - Moet de toegankelijkheid van goederen en diensten voor gehandicapten de wettelijke norm worden? Dat is de belangrijkste vraag in het debat met staatssecretaris Van Rijn (Welzijn) over het VN-gehandicaptenverdrag. Het debat over het VN-gehandicaptenverdrag werd na de eerste termijn geschorst omdat de staatssecretaris meer tijd nodig had om een amendement van Van Dijk (PvdA) te beoordelen. Die wil de algemene toegankelijkheid van goederen en diensten voor gehandicapten in de wet vastleggen. Toegankelijkheid, bijvoorbeeld van gebouwen, websites en ov, moet zo de norm worden "tenzij dit een onevenredige belasting vormt" vanwege bijvoorbeeld de kosten. Maar Van Rijn is er niet van overtuigd dat dit in de wet moet worden vastgelegd. Hij kiest liever voor een praktische aanpak en geleidelijkheid. Naar het oordeel van Van Ark (VVD) is het amendement in strijd met het regeerakkoord.

GROENLINKS, CHRISTENUNIE, SP EN D66 STEUNEN AMENDEMENT

In een inclusieve samenleving moet toegankelijkheid de norm zijn, zegt Bergkamp (D66). Zij steunt daarom Van Dijks amendement, maar benadrukt wel dat het moet gaan om geleidelijkheid en eenvoudige aanpassingen. Overheden en bedrijven moeten niet pas in actie komen als iemand daarom vraagt, zegt Dik (ChristenUnie). Toegankelijkheid moet normaal worden, aldus Van Gerven (SP), die wel betoogt dat hoge eigen risico's en eigen bijdragen in de zorg die toegankelijkheid aantasten. Voortman (GroenLinks) vindt dat de overheid het goede voorbeeld moet geven, bijvoorbeeld door het toegankelijk maken van stembureaus. In de ogen van Agema (PVV) is Van Dijks amendement "hypocriet": de PvdA heeft de afgelopen jaren het voorzieningenniveau voor gehandicapten afgebroken.

BEZWAREN VAN VVD, CDA, PVV EN SGP TEGEN AMENDEMENT

Alle woordvoerders vinden het streven naar een inclusieve samenleving en toegankelijkheid voor gehandicapten belangrijk. Maar wat leggen we de samenleving precies op door een norm in de wet vast te leggen?, vraagt Keijzer (CDA) zich af. De algemene en brede formulering van Van Dijks amendement tast volgens Van der Staaij (SGP) de rechtszekerheid aan. "Technisch en inhoudelijk slecht" is het oordeel van Van Ark, vooral omdat de gevolgen voor ondernemers onduidelijk zijn. Bedrijven die hun producten niet toegankelijk aanbieden zijn dom bezig omdat ze potentiële klanten negeren, vindt Agema. Maar het amendement leidt volgens haar tot het onnodig criminaliseren van ondernemers.

De Kamer sprak eerder op 9 en 10 december over het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Zij stemt op 19 januari over het wetsvoorstel en de ingediende moties.